unix

mappen op webserver zippen via SSH

Om de map www/drupal te zippen via SSH:

  • ga naar de www-root
  • zip -r backup.zip drupal/
  • je krijgt het bestand: www/backup.zip dat je via FTP kan binnenhalen van de server

Unzippen doe je via:

  • unzip backup.zip